/ Timeline

Horizontal Timeline

Horizontal Timeline

Horizontal Timeline

HTML, CSS and JavaScript horizontal timeline.

Made with

Html
Css/SCSS
Javascript

Author

Elton Mesquita

Demo

See the Pen DcHup by Elton Mesquita (@eltonmesquita) on CodePen.